મા પાવાગઢથી ઊતર્યા, મહાકાળી રે,
વસાવ્યું ચાંપાનેર, પાવાગઢવાળી રે.

મા ચાંપાનેરના ચાર ચૌટા મહાકાળી રે,
મા પરવરીયા ગુજરાત પાવાગઢવાળી રે….

મા સોનીડો લાવે ઝાંઝરી, મહાકાળી રે,
મારી બહુચર માને કાજ, પાવાગઢવાળી રે….

મા માળીડો લાવે ફુલડાં મહાકાળી રે,
મારી કાળકા માને કાજ, પાવાગઢવાળી રે….

મા કુંભારી લાવે ગરબો મહાકાળી રે,
મારી અંબે માને કાજ, પાવાગઢવાળી રે….

Advertisements