કવિ- હરીન્દ્ર દવે  

લીલું પાન

પાન લીલું જોયું ને તમે યાદ આવ્યા,
જાણે મોસમનો પહેલો વરસાદ ઝીલ્યો રાજ,
એક તરણું કોળ્યું ને તમે યાદ આવ્યા, તમે યાદ આવ્યા.

ક્યાંક પંખી ટહુક્યું ને તમે યાદ આવ્યા,
જાણે શ્રાવણના આભમાં ઉઘાડ થયો,
એક તારો ટમક્યો ને તમે યાદ આવ્યા, તમે યાદ આવ્યા.

જરા ગાગર ઝલકી ને તમે યાદ આવ્યા,
જાણે કાંઠા તોડે છે કોઈ મહેરામણ,
સહેજ ચાંદની છલકી ને તમે યાદ આવ્યા, તમે યાદ આવ્યા.

કોઈ ઠાલું મલક્યું ને તમે યાદ આવ્યા,
જાણે કાનુડાના મુખમાં બ્રહ્માંડ દીઠું,
કોઈ આંખે વળગ્યું ને તમે યાદ આવ્યા, તમે યાદ આવ્યા.

કોઈ આંગણ અટક્યું ને તમે યાદ આવ્યા,
જાણે પગરવની દુનિયામાં શોર થયો,
એક પગલું ઊપડ્યું ને તમે યાદ આવ્યાં, તમે યાદ આવ્યા.

Advertisements