વિશ્વંભરી અખિલ વિશ્વતણી જનેતા
વિદ્યાધરી વદનમાં વસજો વિધાતા
દુર્બુદ્ધિને દૂર કરી સદ્‌બુદ્ધિ આપો
મામ્‌પાહી ૐ ભગવતી ભવ દુઃખ કાપો
ભુલો પડી ભવરણે ભટકું ભવાની
સુઝે નહી લગીર કોઇ દિશા જવાની
ભાસે ભયંકર વળી મનના ઊતાપો
મામ્‌પાહી ૐ ભગવતી ભવ દુઃખ કાપો
આ રંકને ઊગરવા નથી કોઇ આરો
જન્માંધ છું જનની હું ગ્રહી બાંય તારો
ના શું સુણો ભગવતી શિશુના વિલાપો
મામ્‌પાહી ૐ ભગવતી ભવ દુઃખ કાપો
ના કર્મ જન્મ કથની કરતાં વિચાર્યું
આ સૃષ્ટિમાં તુજ વિના નથી કોઇ મારૂં
કોને કહું કઠણ યોગ તણા બળાપો
મામ્‌પાહી ૐ ભગવતી ભવ દુઃખ કાપો
હું કામ ક્રોધ મદ મોહ થકી છકેલો
આડંબરે અતિ ઘણો મદથી ભરેલો
દોષો થકી દૂષિત ના કરી માફી આપો
મામ્‌પાહી ૐ ભગવતી ભવ દુઃખ કાપો
ના શાસ્ત્રના શ્રવણનું પયપાન કીધું
ના મંત્ર કે સ્તુતિ કથા કાંઇ કીધું
શ્રદ્ધા ધરી નથી કર્યા તવ નામ જાપો
મામ્‌પાહી ૐ ભગવતી ભવ દુઃખ કાપો
રે રે ભવાની બહુ ભૂલ થઇ છે મારી
આ જીંદગી થઇ મને અતિશય અકારી
દોષો પ્રજાળી સઘળા તવ છાંય છાપો
મામ્‌પાહી ૐ ભગવતી ભવ દુઃખ કાપો
ખાલી ન કોઇ સ્થળ છે વિણ આપ ધારો
બ્રહ્માંડમાં અણુ અણું મહી વાસ તારો
શક્તિ ન માપ ગણવા અગણિત માપો
મામ્‌પાહી ૐ ભગવતી ભવ દુઃખ કાપો
પાપે પ્રપંચ કરવા બધી વાતે પુરો
ખોટો ખરો પણ ભગવતી હું તમારો
જાડ્યાંધકાર દૂર કરી સદ્‌બુદ્ધિ આપો
મામ્‌પાહી ૐ ભગવતી ભવ દુઃખ કાપો
શીખે સુણે રસિક છંદ એક ચિતે
તેના થકી ત્રિવિધ તાપ ટળે ખચિતે
વાધે વિશેષ વળી અંબા તણા પ્રતાપો
મામ્‌પાહી ૐ ભગવતી ભવ દુઃખ કાપો
શ્રી સદ્‌ગુરુના શરણમાં રહીને યચું છું
રાત્રિ દિને ભગવતી તુજને ભજું છું
સદ્‌ભક્ત સેવક તણા પરિતાપ ચાંપો
મામ્‌પાહી ૐ ભગવતી ભવ દુઃખ કાપો
અંતર વિષે અધિક ઊર્મિ થતાં ભવાની
ગાઉં સ્તુતિ તવ બળે નમીને મુડાણી
સંસારના સકળ રોગ સમૂળ કાપો
મામ્‌પાહી ૐ ભગવતી ભવ દુઃખ કાપો
વિશ્વંભરી અખિલ વિશ્વતણી જનેતા
વિદ્યાધરી વદનમાં વસજો વિધાતા
દુર્બુદ્ધિને દૂર કરી સદ્‌બુદ્ધિ આપો
મામ્‌પાહી ૐ ભગવતી ભવ દુઃખ કાપો

વિશ્વંભરી – આખા જગતનું પોષણ કરવાવાળી મા
ઊતાપો – ભય, ચિંતા
બાંય – હાથ
વાધે – વધે છે

Advertisements