સૌનું કરો કલ્યાણ દયાળુ દેવી સૌનુ કરો ક્લ્યાણ

નરનારી પશુ પક્ષીની સાથે (૨) જીવ જંતુનું તમામ દયાળુ‌…

જગના વાસીઓ સૌ સુખ ભોગવે આનંદે રહી આઠો જામ દયાળુ‌…

દુનિયામાં દરદ દુકાળ પડે નહી (૨) લડે નહીં કોઇ ગામ દયાળુ‌…

સર્વ જગે સુખકારી વધે ને (૨) વળી વધે ધન ધાન દયાળુ‌…

કોઇ કોઇનું બુરૂં ન ઇચ્છે (૨) સૌનું ઇચ્છે સૌ સમાન દયાળુ‌…

પોતપોતાના ધર્મ પ્રમાણે (૨) સર્વે ભજે ભગવાન દયાળુ‌…

Advertisements