મા આદિત્ય આંનંદ આજ અંબા નીરખી રે

ગુણ ગાવા મન ઉભરાય હૈયું હરખી રે

મા સોમે હરી શુધ બુધ દર્શન આપી રે

વણમૂલે કીધો દાસ દુઃખડાં કાપી રે

મા ભોમે ભવાની માત મુજને વ્હાલાં રે

થઇ વાઘની ઉપર સ્વાર ત્રિશૂલ ઝાલી રે

મા બુધે બાળ સ્વરૂપ નીરખી તમારાં રે

મા બેઠાં સજી શણગાર ગબ્બરવાળાં રે

મા ગુરૂવાર સોહાય ગરુડાસ્વારી રે

મા અકળ ગતિ ના કળાય મૈયા તમારી રે

મા શુક્રવાર સમી સાંજ જાઉં બલિહારી રે

કરી પંચતીરથ યાત્રા કે મૈયા તમારી રે

મા શનિવાર સંતાપ તનમાં થાયે રે

કરી દર્શન સહુકો સંગ પંથ પળાયે રે

આ સાતવાર જે ગાય સુખી તે થાશે રે

ચંદ દાસ તારાને તે અંબે ગુણ ગાશે રે

Advertisements